Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015


Ballen, den 22. februar


Ordinær generalforsamling i Ollerup Havkajakforening (OHF) mandag den 9. Marts 2015 kl. 19.00 I sejlklubbens hus på Ballen havn.Der var ca. 15 fremmødte.


1.Valg af dirigent.

a.Vagn blev valgt.

2.Formandens beretning.

a.Per orienterede om årets gang med

b.Generalforsamlingen taker Per for mange års arbejde som formand.

3.Fremlæggelse af regnskab.

a.Jesper fremlagde regnskab, som gav et underskud på  ca 9.000 kr. Fra salen bemærkdes dog, at lærerskolen ikke havde betalt, hvilket gav et ganske andet resultat, Der er et ret stort fald i antal betalende medlemmer, fra 47 til 33, hvilket søges rettet op i næste sæson.

4. Behandling af indkomne forslag.

Ingen fremsendte forslag.

4.Fastsættelse af kontingent.

a.Kontingentet bestemmes uændret, 300 kr med egen kajak, 600 kr. uden kajak og 1000 for familier.

b.Medlemmer, som melder sig ind for sidste halvdel af sæonen (mest lærerskoleelever) kan efter aftale få halvt kontingent.

5.Valg af bestyrelse.

a.Per, Ulla og Jens udtræder af bestyrelsen. Thomas Skytte vælges som nyt medlem og Lars Hansen og Jesper Bælum fortsætter.

6.Valg af formand og kasserer.

a.Jesper Bælum fortsætter som kasserer, men der var ikke på generalforsamlingen kandidat til formandsposten

7.Valg af revisor.

a.Bjerne Søberg genvælges.

9. Evt.

Det nævnes, at klubben “Havkajakkken” I Svendborg eventuelt lukkes, Det kunne være en mulighed for nye medlemmer.

Poloklubben vil gerne tilbage og have kajakker på loftet.


Bestyrelsen må indkalde til en ekstraordinær generalforsamling for at få valgt en formand.