Generalforsamling 2019

Referat generalforsamling i Ollerup Havkajakforening

den 28. Marts 2019 i Ballen Sejlklubs Hus.


Der var i alt 12 deltagere.


1: Dirigent var Per Andersen, som meddelte, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2.Formandens beretning. Kirsten var ikke til stede, hvorfor Per læste op:

Året gik godt, Medlemstallet er stabilt. Der var god deltagelse ved frigivelseskursus, 14 deltagere, hvor flere end vanligt også deltog i de følgende mandagsaftener. Der var god deltagelse i mandagsaftener. Kun Skarøtur med frokost måtte aflyses på grund af dårligt vejr.

Lars Hansen og Jesper Bælum udtræder af bestyrelsen, de takkes for mange års tjeneste.

Beretningen blev godkendt uden kommentarer.

  1. Regnskab. Anne Kirstine.

Der var et overskud på ca. 21.000 kr og foreningen har nu en formue på ca. 67.000 kr. Der mangler indbetaling fra Lærerskolen for den sidste to år.

Regnskabet er revideret uden bemærkninger, og blev godkendt.

  1. Indkomne forslag.

Ved sidste genrealforsamling blev fremsendt forslag til ændring af vedtægternes     §10, valg af bestyrelse, idet det ændres til, at der vælges fem eller flere bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og kasserer.

Forslaget vedtages.

  1. Fastsættelse af kontingent.

    Kontingentet fortsættes uændret.

  1. Valg af bestyrelse.

Kirsten Andersen, Anne Kirstine Hornum, Jonathan Panduro, Poul Pedersen og Thomas Skytte modtager genvalg.

Ulrik xxxx og Jesper Bælum valgtes som suppleanter.

  1. Valg af formand og kasserer.

    Udgår jævnfør beslutning i pkt. 4.

  1. Valg af revisor.

    Bjerne Søberg genvælges.’

  1. Eventuelt.

Jonathan omtalte Sydfyns Havkajaksymposium, som holdes i pinsen. OHF giver underskudsgaranti på 10.000 kr og OHFs medlemmer kan deltage til nedsat pris 950 kr mod 1250 kr.

Per Toft indbød til deltagelse i Gudenåtur 1-4 juni.


Efer generalforsamlingen fortalte Per og Lisbet om kajakrejse til Milos, Grækenland, en meget fin tur med roere fra Guldborgsund Kajakklub. Roerne inviteres til tur i øhavet.


Indkaldelse


Kære medlemmer


Så er det - som vist på facebook og hjemmesiden - tid til den årlige generalforsamling.

Dagsorden ifølge vedtægterne.


Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Der indkaldes til generalforsamling hvert år i marts måned med 14 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden.

Kun aktive medlemmer har stemmeret. Passive medlemmer har taleret. Afstemningen foregår ved håndsoprækning, med mindre anden afstemningsform ønskes. Forslag afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved vedtægtsændringer kræves mindst 2/3 del af de afgivne stemmer. Ændringsforslag skal være bestyrelsen i hænde 8 dage inden generalforsamlingen.  


Dagsordenen skal indeholde:  

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Fremlæggelse af regnskab.

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Fastsættelse af kontingent.

6. Valg af bestyrelse.

7. Valg af formand og kasserer.

8. Valg af revisor.

9. Evt.


På bestyrelsens vegne:

Venlig hilsen

Kirsten Andersen

Ø. Stationsvej 13  Ollerup

5762 Vester Skerninge

Tlf. 60 81 48 04

Kirstenandersen8@gmail.com